تبلیغات
کانون وکلای جوان ایران - رای وحدت رویه دیوان‌عالی كشور: حضور وكیل دراقامه دعاوی حقوقی الزامی نیست

رأی وحدت رویه شماره 714 ـ 11/12/1388 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
        گزارش وحدت رویه ردیف 86/6 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور

        الف: مقدمه
        جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/6 ، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 11/12/1388 به ریاست حضرت آیت‌الله محسنی گركانی‌ رئیس دیوان عالی كشور و حضور حضرت آیت‌الله محسنی‌اژیه دادستان كل كشور و شركت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات قضات شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه شماره 714ـ 11/12/1388 منتهی گردید.

        ب : گزارش پرونده
        با احترام، به استحضار عالی می‌رساند: از شعب پانزدهم و سیزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه‌های 1220 ـ 27/8/1385 و 347 ـ 9/3/1385 با استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و آیین‌نامه الزامی‌شدن حضور وكیل در دادگاهها و ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء متهافت صادرگردیده است كه جریان آن ذیلاً منعكس می‌گردد:
        1ـ براساس محتویات پروندة كلاسه 85/1919 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقای نظام‌علی حق‌شناس به طرفیت ادارة تربیت بدنی كرج به خواسته ابطال یك فقره تعهدنامه در دادگاههای عمومی این شهرستان اقامه دعوی نموده كه جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاههای مزبور ارجاع و پس از ثبت به كلاسه 84/1386 طی دادنامه185 ـ23/2/1385 با توجه به الزامی‌بودن طرح دعوی به وسیله وكیل دادگستری و اینكه خواهان بدون استفاده از وكیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست كرده و با ابلاغ اخطاریه نیز به تعیین وكیل مبادرت ننموده است، دعوی را با كیفیت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع صادر نموده است كه در مهلت مقرر قانونی از این حكم تجدیدنظرخواهی‌شده كه در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به كلاسه 85/1919 ثبت و طی دادنامه 1220ـ27/8/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
        « در تجدیدنظرخواهی آقای نظام‌علی حق‌شناس به طرفیت اداره تربیت بدنی كرج در رأی 185 ـ 23/2/1385 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی كرج كه به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گردیده است، استدلال دادگاه در انشای رأی استناد به مواد31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب1356 و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده2 قانون آیین‌دادرسی مدنی می‌باشد كه با وجود اخطار دادگاه، مبنی بر معرفی وكیل و ملائت اقدامی در این مورد ننموده، با توجه به رویه محاكم عدلیه اختیار وكیل برای متداعیین الزامی نیست و دعاوی بسیاری با خواسته‌های میلیاردی بدون دخالت وكیل رسیدگی و حكم مقتضی صادر می‌گردد. به نظر این دادگاه ماده 31 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 با استفاده از واژة (می‌تواند)، در واقع قانون خاص سال 1356 را دچار تزلزل نموده و آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب نیز تأثیری در استحكام آن و الزام به اختیار وكیل نداشته است. بنابراین و صرفنظر از نحوة ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستین به تجدیدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخیص دادن اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه نخستین جهت رسیدگی مجدد ارسال می‌دارد.
        2ـ حسب محتویات پروندة كلاسه 85/324 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهـران آقای ابوالقاسم اوسطی‌عراقی به طرفیت شركت توسـعه سازان ناز عـمران شهر به خواسته ایفای تعهد، مبنی بر تحویل مبیع در دادگاههای عمومی كرج اقامه دعوی نموده كه در شعبه چهارده دادگاه عمومی این شهرستان به كلاسه 84/893 ثبت و طی دادنامه 1448 ـ 8/12/1384 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
« در این پرونده آقای ابوالقاسم اوسطی‌عراقی دادخواستی علیه شركت توسعه سازان... به خواستة ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع تقدیم كرده است. اینك نظر به الزامی بودن طرح دعوی به وسیله وكیل دادگستری و نظر به اینكه خواهان بدوی بدون استفاده از وكیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست كرده و با ابلاغ اخطاریه نیز اقدام نكرده است دعوی به كیفیت مطروح قابلیت استماع نداشته، مستند به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آیین‌نامه اجرایی آن، همچنین ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود...»
        از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده كه در شعبه سیزده دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 347 ـ 9/3/1385 اعلام داشته‌اند:
        « درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ابوالقاسم اوسطی عراقی نسبت به دادنامه 1448ـ 8/12/1384 صادره از شعبه چهاردهـم دادگاه عمومی كرج كه بموجب آن درخصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تحویل آپارتمان به دلیل عدم معرفی وكیل قرار عـدم استماع دعوی صادر گردیـده، ایرادات و اعتراضات به عمل آمده انطباق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد تا موجبات حصول علم به اشتباه را فراهم آورد ضمن رد ایرادات و اعتراضات بعمل آمده، مستنداً به قسـمت صدر ماده 353 قانون مرقـوم رأی صادره تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.»
        با توجه به مراتب مذكور نظر به اینكه شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 1220ـ 27/8/1385 با این استدلال كه ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379، مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 را به طور ضمنی نسخ كرده و نتیجتاً آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب قوة قضائیه بی‌تأثیر می‌باشد، دخالت اختیار وكیل را برای متداعیین الزامی ندانسته، ولی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر تهران به موجب دادنامه فوق‌الاشعار به ضرورت دخالت وكیل در دعاوی مطروحه در دادگستری معتقد می‌باشد و به این ترتیب از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحد (اختیار وكیل دراقامه دعوی یا طرح شكایت) با استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آیین‌نامه آن مصوّب رئیس قوه قضائیه و مواد2 و 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 آراء متهافت صادر شده است. با استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح موضوع را در جلـسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور جهت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد.

        ج : نظریه دادستان كل كشور

        با احترام، درخصوص دستورجلسه مورخه 11/12/1388 هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوانعالی كشور موضوع پرونده ردیف 86/6 در مورد اختلاف‌نظر فیمابین شعب 15 و 13 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد 31 و 32  قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب خرداد 1356 و آئین‌نامه الزامی شدن حضور وكیل در دادگاهها مصوّب 5/2/1384 ریاست محترم وقت قوه قضائیه و ماده 31 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوّب 1379 نظر اینجانب به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات ‌محترم شركت‌كننده در جلسه ذیلاً اعلام‌ می‌گردد:
        نظریه: با توجه به گزارش قرائت شده موضوع مطروحه این است كه در دعاوی حقوقی تقدیم دادخواست الزاماً از طریق وكیل ممكن است یا می‌تواند هم از طریق وكیل و هم از طریق خواهان صورت پذیرد. در این رابطه ممكن است بیان شود استفاده از وكیل در طرح دعوای حقوقی به صورت الزامی موجب تضییق و تضییع حقوق افراد باشد و اعلام شود طی سالهای متمادی رویه عملی این بوده كه چنین الزامی وجود نداشته است، همچنین اجرای ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 تا زمان تصویب آیین‌نامه مصوّب  1384 صورت نگرفته و سه دهه تأخیر داشته است و همینطور نبود وكیل معاضدتی به اندازه كافی و مشكلات پرداخت حق‌الوكاله نیز از دیگر مشكلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست، ضمن آنكه در ماده مذكور به صورت مطلق اعلام نشده همه دعاوی حقوقی الزاماً از طریق وكیل طرح گردد، بلكه پیش‌بینی گردیده بخشی از دعاوی و در نقاط معین از كشور الزاماً از طریق وكیل باید طرح گردد. بیان‌كنندگان مشكلات مذكور نتیجه می‌گیرند كه قانون مذكور خلاف شرع و قانون اساسی بوده و نسخ گردیده است، لكن آنچه از منطوق ماده مذكور مشخصاً بیان می‌شود آن است كه در برخی دعاوی حقوقی و شكایت از آراء و در نقاطی كه وزارت دادگستری (كه در حال حاضر قوه قضائیه مسؤولیت دارد) معین می‌نماید طرح دعاوی حقوقی الزاماً با حضور وكیل ممكن است ودر این قانون تصویب آیین‌نامه مورد تصریح قرار گرفته بدون آنكه مقید به زمان باشد (هرچند روال اینگونه نبوده و تصویب آیین‌نامه‌ها مقید به زمان بوده است) این قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسی باشد لازم است ادعا شود و مرجع ذیصلاح اظهارنظر نماید. آیین‌نامه این قانـون نیز به همـین صورت می‌باشد و با گذشت 4 سال از تصویب آن نه باطل شده و نه لغو گردیده و نه اصلاحاتی داشته است و اینكه بیان می‌شود ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 این قانون را نسخ كرده صحیح نیست، ماده مذكور صرفاً در بیان سقف تعداد وكلاء مجاز در دخالت در پرونده‌ها می‌باشد.
        مستحضرید بسیاری از كسانی كه مبادرت به طرح دعوا می‌نمایند به لحاظ عدم آشنایی و آگاهی با مسائل حقوقی به نتیجه مطلوب نمی‌رسند و بعضاً حقوق ایشان تضییع می‌گردد و از طرف دیگر باعث تراكم پرونده‌ها در محاكم گردیده و اوقات دادگاهها را به خود مشغول می‌كند و باعث می‌گردد كه دعاوی كه صحیح مطرح شده نیز سالها معطل مانده و با تأخیر رسیدگی شود و این موضوع نیز موجبات تضییع حقوق این گروه را به دنبال دارد، در حالی كه مشورت و راهنمایی حقوقدانان و وكلاء مجرب باعث می‌گردد این اتفاقات یا صورت نگیرد و یا كاهش چشم‌گیری داشته باشد. اینكه برخی بیان می‌دارند كه الزامی شدن وكیل مساوی است با تضییع حقوق افراد و تحمیل هزینه اضافی به ایشان به نظر صحیح نمی‌باشد زیرا با رفع مشكلات فوق‌الذكر، هم در مسیر صحیح و قانونی دعاوی مطرح می‌شود و هم در مدت زمان كمتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ مضافاً اینكه این امر مانند تمام تضییقاتی كه در شكل طرح دعوای حقوقی وجود دارد قرار می‌گیرد و اگر معتقدیم كه این امر خلاف شرع و قانون است نسبت به دیگر مقررات مربوطه به شكل رسیدگی به دعاوی از جمله هزینه دادرسی و غیره نیز می‌توان چنین ادعایی نمود در حالی كه واضح است چنین ادعایی صحیح نیست از طرفی ما در این جلسه محترم برای رفع ابهام از دو استنباط به عمل آمده از دو قانون مذكور جمع شده‌ایم و نه برای تصویب قانون و یا اصلاح و یا بررسی اشكالات اجرایی قانون. اساساً معنای تصمیم‌گیری دیوان محترم عالی كشور می‌بایست قانون باشد نه مصلحت‌اندیشی، بنابراین به نظر اینجانب ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسخ نگردیده، نه ضمنی و نه به طور صریح و آیین‌نامه‌ای كه براساس آن به تصویب رسیده نیز از طریق مراجع ذیربط ابطال یا لغو و یا اصلاح نشده و چنانچه معتقدیم كه قانون و آیین‌نامه مذكور نیاز به اصلاح یا لغو و ابـطال دارد می‌بایسـت از مرجع ذیربط موضـوع را پیگیری نماییم و این هیـأت برای این منظور تشكیل نشده است؛ فلذا با توجه به اینكه رأی صادره از سوی شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این وصف انشاء گردیده صحیح می‌باشد و بنده با این رأی موافقم.

        رأی وحدت رویه شماره 714 ـ 11/12/1388 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

        طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی: « دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هركس مـی‌توانـد به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صـالح رجوع نماید... و هـیچ كس را نمی‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد» انتخاب وكیل هم بنا به حكم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأكید بر حق متداعیین در انتخاب وكیل، در ماده 2 مقرر داشته: « هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وكیل یا قائم مقام یانماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده 39 تصریح كرده: « در صورتی كه وكیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار می‌كند كه شخصاً یا توسط وكیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید...» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده 34 یادآورشده كه اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی كشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اكثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شكایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وكیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره 1220 ـ 27/8/1385 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران كه با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
        این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
 حسینعلی نیرّی ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور


Buy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 09:42 ق.ظ

Wow all kinds of wonderful information.
cialis 5 mg buy cialis 5 mg cialis mit grapefruitsaft where do you buy cialis cialis 20 mg cut in half only now cialis for sale in us cialis e hiv buy cheap cialis in uk buying brand cialis online cialis super acti
cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:34 ب.ظ

Nicely expressed genuinely! .
cialis generico postepay price cialis wal mart pharmacy buy cialis uk no prescription brand cialis generic cialis 10mg prix pharmaci comprar cialis navarr il cialis quanto costa how to buy cialis online usa cialis australian price cialis canada on line
buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:34 ب.ظ

You explained it superbly!
we choice free trial of cialis cialis lowest price cialis kaufen bankberweisung how to buy cialis online usa we like it cialis price chinese cialis 50 mg cialis cost we recommend cheapest cialis cialis generika cialis 50 mg soft tab
buy cheap cialis on line
سه شنبه 13 آذر 1397 05:59 ب.ظ

Many thanks! Quite a lot of advice.

enter site 20 mg cialis cost preis cialis 20mg schweiz cialis cost import cialis cialis generic tadalafil buy venta cialis en espaa prezzo di cialis in bulgaria cialis alternative buying cialis in colombia cialis from canada
buy cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 06:45 ق.ظ

Great info. Thanks a lot.
callus cialis rckenschmerzen import cialis cialis lilly tadalafi cialis coupons comprar cialis navarr bulk cialis how much does a cialis cost cialis 5 mg cialis pills in singapore
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 06:46 ب.ظ

Useful information. Thanks a lot.
cialis generic tadalafil buy buying cialis on internet free cialis cialis coupons buying cialis on internet acheter cialis meilleur pri cialis vs viagra what is cialis acheter cialis meilleur pri comprar cialis navarr
buy cialis online us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 06:26 ق.ظ

You've made the point.
we like it safe cheap cialis click now buy cialis brand online cialis sialis cialis 50 mg soft tab cilas cialis daily reviews achat cialis en europe cialis generico postepay dosagem ideal cialis
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 06:17 ب.ظ

You mentioned this terrifically.
cialis baratos compran uk cialis dosage amounts cialis prezzo in linea basso are there generic cialis cialis rezeptfrei cialis farmacias guadalajara cialis sale online cialis generico milano link for you cialis price buy online cialis 5mg
buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 05:59 ق.ظ

Kudos! Awesome information!
low dose cialis blood pressure cialis pills price each generic cialis soft gels cialis vs viagra cialis cuantos mg hay cialis 5mg cialis bula cialis daily reviews cialis daily dose generic generic cialis tadalafil
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:41 ب.ظ

Cheers, Quite a lot of material.

buying cialis on internet generic cialis 20mg uk we choice cialis pfizer india price cialis best cialis side effects dangers cialis generisches kanada venta de cialis canada cost of cialis per pill cialis baratos compran uk cialis therapie
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 05:36 ق.ظ

Fine write ups. Cheers.
cialis 10 doctissimo cialis generico cialis australian price tadalafil 10 mg cialis bula cialis dose 30mg weblink price cialis weblink price cialis prix de cialis tadalafil 20mg
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 06:19 ب.ظ

Seriously lots of great advice.
how do cialis pills work cialis generico postepay safe dosage for cialis cialis daily dose generic cialis mit grapefruitsaft cialis coupon generic cialis review uk comprar cialis navarr cialis venta a domicilio price cialis per pill
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:33 ق.ظ

Fine content. Cheers!
legalidad de comprar cialis opinioni cialis generico cialis price in bangalore cialis online napol cialis 5 mg scheda tecnica preis cialis 20mg schweiz how to purchase cialis on line cialis online acheter cialis kamagra weblink price cialis
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:17 ب.ظ

Regards. Excellent stuff!
buy cialis uk no prescription cost of cialis per pill cialis coupons how does cialis work how to purchase cialis on line canadian cialis free cialis cialis daily new zealand american pharmacy cialis prix de cialis
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:32 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
buying brand cialis online cialis side effects dangers how do cialis pills work cialis herbs we choice free trial of cialis cialis 5 mg schweiz achat cialis en itali online prescriptions cialis cialis cuantos mg hay cialis 10 doctissimo
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:37 ب.ظ

You revealed this wonderfully!
prices on cialis 10 mg generic cialis levitra viagra vs cialis vs levitra cialis free trial walgreens price for cialis buy cialis online legal click now buy cialis brand cialis great britain canadian cialis cialis 200 dollar savings card
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:57 ق.ظ

You actually expressed it effectively.
we use it cialis online store tadalafil 5mg click now buy cialis brand cialis prices american pharmacy cialis cialis bula buy cialis online online cialis cost of cialis per pill cialis vs viagra
Generic cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 02:31 ق.ظ

Very good stuff. With thanks.
cialis purchasing cialis tablets australia cialis great britain cialis prices in england low cost cialis 20mg miglior cialis generico buy cialis online cheapest viagra vs cialis vs levitra legalidad de comprar cialis cialis rezeptfrei
buy cheap cialis no prescription
دوشنبه 9 مهر 1397 01:53 ق.ظ

Useful info. Kudos!
cialis vs viagra tadalafil 5mg cialis baratos compran uk cialis 5 mg effetti collateral we use it cialis online store cialis generique 5 mg buy cialis online nz acquisto online cialis walgreens price for cialis how to purchase cialis on line
canadian pharmacies online prescriptions
یکشنبه 1 مهر 1397 05:06 ق.ظ

You expressed it effectively.
canadian online pharmacies legal buy vistagra usa drugs for sale usa northwestpharmacy online pharmacies mexico canada medications information canada online pharmacies for men canadianpharmacyusa24h is it legal online canadian pharmacies canada medication prices
http://eddrugsgeneric.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:50 ق.ظ

Amazing many of helpful tips.
cialis arginine interactio acheter cialis meilleur pri cialis rckenschmerzen cialis for daily use i recommend cialis generico generic cialis review uk order a sample of cialis cialis generico milano generic low dose cialis cialis preise schweiz
buy viagra thailand
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:39 ب.ظ

Many thanks. Good information.
buy viagra online nz cheap viagra uk where to buy viagra safely online viagra no prescription rx sildenafil where to buy viagra online buy viagra in china buy viagra with no prescription sildenafil prices uk sildenafil online uk
cialisvu.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:19 ق.ظ

Many thanks. I enjoy this!
i recommend cialis generico cialis para que sirve precios cialis peru cialis tadalafil we recommend cialis best buy cialis generique 5 mg tadalafil generic non 5 mg cialis generici buying cialis in colombia price cialis best
viabiovit.com/viagra-for-dogs.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:02 ق.ظ

You actually reported that effectively!
buy viagra walgreens buy viagra online now viagra online purchase purchase viagra buy viagra brand online buying viagra without a prescription buy viagra for men buy viagra online uk no prescription uk pharmacy viagra viagra buy no prescription
http://babecolate.com/buy-legit-cialis-online.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:42 ب.ظ

Very good write ups. Kudos.
cialis pills buy cialis online nz cialis 5 mg cialis kaufen wo viagra cialis levitra cialis generique 5 mg cialis alternative effetti del cialis cialis savings card cialis tablets for sale
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:45 ق.ظ

Whoa tons of awesome tips!
acheter du cialis a geneve we use it 50 mg cialis dose cialis name brand cheap cialis cost online prescriptions cialis cialis 05 side effects for cialis cialis free trial cialis coupons printable how to buy cialis online usa
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:25 ق.ظ

Thank you, I value it.
precios cialis peru fast cialis online comprar cialis navarr cialis official site generic cialis at walmart generic cialis review uk does cialis cause gout cialis online napol cialis savings card generic for cialis
Generic viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 04:38 ق.ظ

Superb content. Thank you.
how to get viagra with prescription how buy viagra buy viagra low cost can you buy viagra online buy viagra discount pharmacy online buy viagra online rx. order viagra uk buy cheap viagra online next day delivery buy cheap viagra online uk
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 02:28 ب.ظ

You made your point very effectively.!
cialis e hiv online prescriptions cialis cialis canada on line no prescription cialis cheap cialis daily reviews if a woman takes a mans cialis how do cialis pills work cialis kaufen acheter cialis meilleur pri cialis dosage recommendations
jocuri cu mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 06:03 ب.ظ
وب سایت بسیار عالی! در حال اجرا یک وبلاگ مشابه این نیاز به مقدار زیادی
از کار؟ من دانش بسیار کمی از برنامه نویسی کامپیوتر دارم اما
من امیدوار بودم وبلاگم را به زودی شروع کنم. به هر حال، اگر شما هر گونه پیشنهاد
یا تکنیک برای صاحبان وبلاگ های جدید لطفا به اشتراک بگذارید.
من می دانم این موضوع خاموش است اما من فقط نیاز به پرسیدن.

متشکرم!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30