تبلیغات
کانون وکلای جوان ایران - رای وحدت رویه دیوان‌عالی كشور: حضور وكیل دراقامه دعاوی حقوقی الزامی نیست

رأی وحدت رویه شماره 714 ـ 11/12/1388 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
        گزارش وحدت رویه ردیف 86/6 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور

        الف: مقدمه
        جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/6 ، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 11/12/1388 به ریاست حضرت آیت‌الله محسنی گركانی‌ رئیس دیوان عالی كشور و حضور حضرت آیت‌الله محسنی‌اژیه دادستان كل كشور و شركت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات قضات شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه شماره 714ـ 11/12/1388 منتهی گردید.

        ب : گزارش پرونده
        با احترام، به استحضار عالی می‌رساند: از شعب پانزدهم و سیزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه‌های 1220 ـ 27/8/1385 و 347 ـ 9/3/1385 با استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و آیین‌نامه الزامی‌شدن حضور وكیل در دادگاهها و ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء متهافت صادرگردیده است كه جریان آن ذیلاً منعكس می‌گردد:
        1ـ براساس محتویات پروندة كلاسه 85/1919 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقای نظام‌علی حق‌شناس به طرفیت ادارة تربیت بدنی كرج به خواسته ابطال یك فقره تعهدنامه در دادگاههای عمومی این شهرستان اقامه دعوی نموده كه جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاههای مزبور ارجاع و پس از ثبت به كلاسه 84/1386 طی دادنامه185 ـ23/2/1385 با توجه به الزامی‌بودن طرح دعوی به وسیله وكیل دادگستری و اینكه خواهان بدون استفاده از وكیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست كرده و با ابلاغ اخطاریه نیز به تعیین وكیل مبادرت ننموده است، دعوی را با كیفیت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع صادر نموده است كه در مهلت مقرر قانونی از این حكم تجدیدنظرخواهی‌شده كه در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به كلاسه 85/1919 ثبت و طی دادنامه 1220ـ27/8/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
        « در تجدیدنظرخواهی آقای نظام‌علی حق‌شناس به طرفیت اداره تربیت بدنی كرج در رأی 185 ـ 23/2/1385 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی كرج كه به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گردیده است، استدلال دادگاه در انشای رأی استناد به مواد31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب1356 و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده2 قانون آیین‌دادرسی مدنی می‌باشد كه با وجود اخطار دادگاه، مبنی بر معرفی وكیل و ملائت اقدامی در این مورد ننموده، با توجه به رویه محاكم عدلیه اختیار وكیل برای متداعیین الزامی نیست و دعاوی بسیاری با خواسته‌های میلیاردی بدون دخالت وكیل رسیدگی و حكم مقتضی صادر می‌گردد. به نظر این دادگاه ماده 31 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 با استفاده از واژة (می‌تواند)، در واقع قانون خاص سال 1356 را دچار تزلزل نموده و آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب نیز تأثیری در استحكام آن و الزام به اختیار وكیل نداشته است. بنابراین و صرفنظر از نحوة ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستین به تجدیدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخیص دادن اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه نخستین جهت رسیدگی مجدد ارسال می‌دارد.
        2ـ حسب محتویات پروندة كلاسه 85/324 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهـران آقای ابوالقاسم اوسطی‌عراقی به طرفیت شركت توسـعه سازان ناز عـمران شهر به خواسته ایفای تعهد، مبنی بر تحویل مبیع در دادگاههای عمومی كرج اقامه دعوی نموده كه در شعبه چهارده دادگاه عمومی این شهرستان به كلاسه 84/893 ثبت و طی دادنامه 1448 ـ 8/12/1384 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
« در این پرونده آقای ابوالقاسم اوسطی‌عراقی دادخواستی علیه شركت توسعه سازان... به خواستة ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع تقدیم كرده است. اینك نظر به الزامی بودن طرح دعوی به وسیله وكیل دادگستری و نظر به اینكه خواهان بدوی بدون استفاده از وكیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست كرده و با ابلاغ اخطاریه نیز اقدام نكرده است دعوی به كیفیت مطروح قابلیت استماع نداشته، مستند به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آیین‌نامه اجرایی آن، همچنین ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود...»
        از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده كه در شعبه سیزده دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 347 ـ 9/3/1385 اعلام داشته‌اند:
        « درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ابوالقاسم اوسطی عراقی نسبت به دادنامه 1448ـ 8/12/1384 صادره از شعبه چهاردهـم دادگاه عمومی كرج كه بموجب آن درخصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تحویل آپارتمان به دلیل عدم معرفی وكیل قرار عـدم استماع دعوی صادر گردیـده، ایرادات و اعتراضات به عمل آمده انطباق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد تا موجبات حصول علم به اشتباه را فراهم آورد ضمن رد ایرادات و اعتراضات بعمل آمده، مستنداً به قسـمت صدر ماده 353 قانون مرقـوم رأی صادره تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.»
        با توجه به مراتب مذكور نظر به اینكه شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 1220ـ 27/8/1385 با این استدلال كه ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379، مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 را به طور ضمنی نسخ كرده و نتیجتاً آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب قوة قضائیه بی‌تأثیر می‌باشد، دخالت اختیار وكیل را برای متداعیین الزامی ندانسته، ولی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر تهران به موجب دادنامه فوق‌الاشعار به ضرورت دخالت وكیل در دعاوی مطروحه در دادگستری معتقد می‌باشد و به این ترتیب از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحد (اختیار وكیل دراقامه دعوی یا طرح شكایت) با استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آیین‌نامه آن مصوّب رئیس قوه قضائیه و مواد2 و 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 آراء متهافت صادر شده است. با استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح موضوع را در جلـسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور جهت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد.

        ج : نظریه دادستان كل كشور

        با احترام، درخصوص دستورجلسه مورخه 11/12/1388 هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوانعالی كشور موضوع پرونده ردیف 86/6 در مورد اختلاف‌نظر فیمابین شعب 15 و 13 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد 31 و 32  قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب خرداد 1356 و آئین‌نامه الزامی شدن حضور وكیل در دادگاهها مصوّب 5/2/1384 ریاست محترم وقت قوه قضائیه و ماده 31 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوّب 1379 نظر اینجانب به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات ‌محترم شركت‌كننده در جلسه ذیلاً اعلام‌ می‌گردد:
        نظریه: با توجه به گزارش قرائت شده موضوع مطروحه این است كه در دعاوی حقوقی تقدیم دادخواست الزاماً از طریق وكیل ممكن است یا می‌تواند هم از طریق وكیل و هم از طریق خواهان صورت پذیرد. در این رابطه ممكن است بیان شود استفاده از وكیل در طرح دعوای حقوقی به صورت الزامی موجب تضییق و تضییع حقوق افراد باشد و اعلام شود طی سالهای متمادی رویه عملی این بوده كه چنین الزامی وجود نداشته است، همچنین اجرای ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 تا زمان تصویب آیین‌نامه مصوّب  1384 صورت نگرفته و سه دهه تأخیر داشته است و همینطور نبود وكیل معاضدتی به اندازه كافی و مشكلات پرداخت حق‌الوكاله نیز از دیگر مشكلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست، ضمن آنكه در ماده مذكور به صورت مطلق اعلام نشده همه دعاوی حقوقی الزاماً از طریق وكیل طرح گردد، بلكه پیش‌بینی گردیده بخشی از دعاوی و در نقاط معین از كشور الزاماً از طریق وكیل باید طرح گردد. بیان‌كنندگان مشكلات مذكور نتیجه می‌گیرند كه قانون مذكور خلاف شرع و قانون اساسی بوده و نسخ گردیده است، لكن آنچه از منطوق ماده مذكور مشخصاً بیان می‌شود آن است كه در برخی دعاوی حقوقی و شكایت از آراء و در نقاطی كه وزارت دادگستری (كه در حال حاضر قوه قضائیه مسؤولیت دارد) معین می‌نماید طرح دعاوی حقوقی الزاماً با حضور وكیل ممكن است ودر این قانون تصویب آیین‌نامه مورد تصریح قرار گرفته بدون آنكه مقید به زمان باشد (هرچند روال اینگونه نبوده و تصویب آیین‌نامه‌ها مقید به زمان بوده است) این قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسی باشد لازم است ادعا شود و مرجع ذیصلاح اظهارنظر نماید. آیین‌نامه این قانـون نیز به همـین صورت می‌باشد و با گذشت 4 سال از تصویب آن نه باطل شده و نه لغو گردیده و نه اصلاحاتی داشته است و اینكه بیان می‌شود ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 این قانون را نسخ كرده صحیح نیست، ماده مذكور صرفاً در بیان سقف تعداد وكلاء مجاز در دخالت در پرونده‌ها می‌باشد.
        مستحضرید بسیاری از كسانی كه مبادرت به طرح دعوا می‌نمایند به لحاظ عدم آشنایی و آگاهی با مسائل حقوقی به نتیجه مطلوب نمی‌رسند و بعضاً حقوق ایشان تضییع می‌گردد و از طرف دیگر باعث تراكم پرونده‌ها در محاكم گردیده و اوقات دادگاهها را به خود مشغول می‌كند و باعث می‌گردد كه دعاوی كه صحیح مطرح شده نیز سالها معطل مانده و با تأخیر رسیدگی شود و این موضوع نیز موجبات تضییع حقوق این گروه را به دنبال دارد، در حالی كه مشورت و راهنمایی حقوقدانان و وكلاء مجرب باعث می‌گردد این اتفاقات یا صورت نگیرد و یا كاهش چشم‌گیری داشته باشد. اینكه برخی بیان می‌دارند كه الزامی شدن وكیل مساوی است با تضییع حقوق افراد و تحمیل هزینه اضافی به ایشان به نظر صحیح نمی‌باشد زیرا با رفع مشكلات فوق‌الذكر، هم در مسیر صحیح و قانونی دعاوی مطرح می‌شود و هم در مدت زمان كمتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ مضافاً اینكه این امر مانند تمام تضییقاتی كه در شكل طرح دعوای حقوقی وجود دارد قرار می‌گیرد و اگر معتقدیم كه این امر خلاف شرع و قانون است نسبت به دیگر مقررات مربوطه به شكل رسیدگی به دعاوی از جمله هزینه دادرسی و غیره نیز می‌توان چنین ادعایی نمود در حالی كه واضح است چنین ادعایی صحیح نیست از طرفی ما در این جلسه محترم برای رفع ابهام از دو استنباط به عمل آمده از دو قانون مذكور جمع شده‌ایم و نه برای تصویب قانون و یا اصلاح و یا بررسی اشكالات اجرایی قانون. اساساً معنای تصمیم‌گیری دیوان محترم عالی كشور می‌بایست قانون باشد نه مصلحت‌اندیشی، بنابراین به نظر اینجانب ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسخ نگردیده، نه ضمنی و نه به طور صریح و آیین‌نامه‌ای كه براساس آن به تصویب رسیده نیز از طریق مراجع ذیربط ابطال یا لغو و یا اصلاح نشده و چنانچه معتقدیم كه قانون و آیین‌نامه مذكور نیاز به اصلاح یا لغو و ابـطال دارد می‌بایسـت از مرجع ذیربط موضـوع را پیگیری نماییم و این هیـأت برای این منظور تشكیل نشده است؛ فلذا با توجه به اینكه رأی صادره از سوی شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این وصف انشاء گردیده صحیح می‌باشد و بنده با این رأی موافقم.

        رأی وحدت رویه شماره 714 ـ 11/12/1388 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

        طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی: « دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هركس مـی‌توانـد به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صـالح رجوع نماید... و هـیچ كس را نمی‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد» انتخاب وكیل هم بنا به حكم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأكید بر حق متداعیین در انتخاب وكیل، در ماده 2 مقرر داشته: « هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وكیل یا قائم مقام یانماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده 39 تصریح كرده: « در صورتی كه وكیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار می‌كند كه شخصاً یا توسط وكیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید...» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده 34 یادآورشده كه اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی كشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اكثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شكایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وكیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره 1220 ـ 27/8/1385 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران كه با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
        این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
 حسینعلی نیرّی ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور


Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:45 ق.ظ

Whoa tons of awesome tips!
acheter du cialis a geneve we use it 50 mg cialis dose cialis name brand cheap cialis cost online prescriptions cialis cialis 05 side effects for cialis cialis free trial cialis coupons printable how to buy cialis online usa
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:25 ق.ظ

Thank you, I value it.
precios cialis peru fast cialis online comprar cialis navarr cialis official site generic cialis at walmart generic cialis review uk does cialis cause gout cialis online napol cialis savings card generic for cialis
Generic viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 04:38 ق.ظ

Superb content. Thank you.
how to get viagra with prescription how buy viagra buy viagra low cost can you buy viagra online buy viagra discount pharmacy online buy viagra online rx. order viagra uk buy cheap viagra online next day delivery buy cheap viagra online uk
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 02:28 ب.ظ

You made your point very effectively.!
cialis e hiv online prescriptions cialis cialis canada on line no prescription cialis cheap cialis daily reviews if a woman takes a mans cialis how do cialis pills work cialis kaufen acheter cialis meilleur pri cialis dosage recommendations
jocuri cu mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 06:03 ب.ظ
وب سایت بسیار عالی! در حال اجرا یک وبلاگ مشابه این نیاز به مقدار زیادی
از کار؟ من دانش بسیار کمی از برنامه نویسی کامپیوتر دارم اما
من امیدوار بودم وبلاگم را به زودی شروع کنم. به هر حال، اگر شما هر گونه پیشنهاد
یا تکنیک برای صاحبان وبلاگ های جدید لطفا به اشتراک بگذارید.
من می دانم این موضوع خاموش است اما من فقط نیاز به پرسیدن.

متشکرم!
naughty kitties cheats
پنجشنبه 28 دی 1396 08:57 ب.ظ
من مطمئن هستم که این پاراگراف تمام اینترنت را لمس کرده است
تماشاگران، قطعه واقعا واقعا جالب از نوشتن در ساخت
صفحه وب جدید
imvu cheats
پنجشنبه 9 آذر 1396 09:03 ب.ظ
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و یک طرح جدید در جامعهمان باز می کنیم.
سایت شما با اطلاعات ارزشمند برای کار در اختیار شما قرار داد. شما بزرگی انجام داده اید
شغل و کل جامعه ما برای شما سپاسگزار خواهد بود.
how much do std tests cost
جمعه 19 آبان 1396 07:12 ب.ظ
برادر من پیشنهاد کرد که من ممکن است این وبسایت را دوست داشته باشم.
او کاملا درست بود. این پست واقعا ساخته شده
روز من. شما نمیتوانید چقدر زمان را تصور کنید
برای این اطلاعات صرف کرده بود! با تشکر!
private std screening
یکشنبه 19 شهریور 1396 02:39 ق.ظ
من مطمئن نیستم که شما اطلاعات خود را دریافت می کنید، اما موضوع خوب است.
من نیاز به صرف وقت برای یادگیری بیشتر و یا درک بیشتر.
با تشکر از اطلاعات عالی من به دنبال این اطلاعات برای ماموریت من بودم.
free std testing near me
شنبه 18 شهریور 1396 10:56 ب.ظ
چرا مردم هنوز برای خواندن روزنامه ها استفاده می کنند زمانی که در این دنیای تکنولوژیکی همه چیز موجود است
در شبکه؟
cheap phone psychics
شنبه 18 شهریور 1396 10:27 ب.ظ
سلام، من فکر می کنم این یک سایت عالی است. من آن را گول زدم
) من قصد دارم یکبار دیگر از آنجایی که من آن را نشانه گذاری کرده ام، مجددا بازدید کنم.

پول و آزادی بزرگترین راه برای تغییر است، ممکن است شما ثروتمند باشید و به دیگران هدایت کنید.
cheap telephone psychics
شنبه 18 شهریور 1396 03:18 ب.ظ
وبلاگ خوب در اینجا! علاوه بر این وب سایت شما بسیار سریع!

شما از چه میزبان استفاده می کنید؟ آیا می توانم پیوند وابستگی شما را در خود بگیرم؟
میزبان من می خواهم سایت خود را به سرعت به عنوان lol شما بارگذاری شود
std testing near me
جمعه 17 شهریور 1396 03:21 ب.ظ
مطمئنا چیز زیادی در مورد این مسئله وجود دارد.

من واقعا همه ی نقاطی که شما ساخته اید را دوست دارم.
chaturbate hack
دوشنبه 13 شهریور 1396 10:54 ب.ظ
ضرب و شتم فوق العاده من مایلم تا زمانی که وب سایت خود را تغییر می دهید، شاگردی کنم، چگونه می توانم برای یک سایت وبلاگ مشترک شوید؟
حساب من یک معامله قابل قبول را به من داد. من کمی از این پخش تلویزیونی به شما مفهوم روشن واضح داده ام
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه 13 شهریور 1396 08:14 ق.ظ
I think this is among the most vital info for me.
And i am glad reading your article. But should remark on some general
things, The site style is great, the articles is really nice : D.
Good job, cheers
Louanne
جمعه 16 تیر 1396 07:06 ب.ظ
Hi I am so glad I found your website, I really found you by error,
while I was searching on Aol for something else, Anyhow I am here now and
would just like to say thank you for a remarkable post
and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don't have
time to browse it all at the minute but I have book-marked it and
also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up
the excellent job.
std test at home
جمعه 2 تیر 1396 06:49 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین
اصل آیا نه کار کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای بسیار در حالی
که کوتاه. من این کردم مشکل خود را با فراز
در مفروضات و یک خواهد را خوب به کمک پر
همه کسانی معافیت. در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من می بدون شک تا پایان مجذوب.
std clinic near me
پنجشنبه 25 خرداد 1396 08:04 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن
دلنشین ابتدا آیا نه کار بسیار خوب با
من پس از برخی از زمان. جایی درون پاراگراف
شما قادر به من مؤمن اما تنها برای کوتاه در حالی
که. من با این حال مشکل خود را با جهش
در مفروضات و یک ممکن است را خوب به پر همه کسانی شکاف.
در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام
من را بدون شک تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر